Algemene Voorwaarden Slatman IT

Laatst gewijzigd op 15 april 2015.

  • Algemene Voorwaarden: de bepalingen gesteld op deze pagina gelijk ook bijgevoegde document.
  • Slatman IT: het bedrijf Slatman IT, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 62690892.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waaraan Slatman IT een offerte heeft uitgebracht of waarmee Slatman IT een overeenkomst afgesloten heeft.
  • Producten en Dienst: te exploiteren producten en diensten van Slatman IT, waaronder in ieder geval inbegrepen zijn: web ontwikkeling, technisch onderhoud, monitoring en advies.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Slatman IT, wederzijds geaccepteerd, en betrekking hebbende op Diensten en Producten geleverd door Slatman IT.
2.1 – Toepasselijkheid

2.1.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn, als daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van afgeweken is, van toepassing op elke offerte, opdracht en Overeenkomst van of met Slatman IT, ook als een specifieke Dienst niet genoemd is in deze Algemene Voorwarden.

2.1.2 – Voorwaarden van Opdrachtgever en/of Derden zijn voor Slatman IT niet bindend.

2.1.3 – Door ondertekening van een overeenkomst met Slatman IT of een offerte van Slatman IT, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart Opdrachtgever dat deze kennis genomen heeft van en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

2.2 – Aanbiedingen en Offertes

2.2.1 – Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2.2 – Offertes opgemaakt door Slatman IT zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders vermeld.

2.2.3 – Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 – Prijzen, Facturatie en Betalingen

2.3.1 – Bij prijzen wordt altijd expliciet vermeldt of deze inclusief of exclusief BTW zijn.

2.3.2 – Indien de Overeenkomst één of meerdere duurcomponenten bevat, is Slatman IT gerechtigd de bijbehorende tarieven te wijzigen. Slatman IT stelt Opdrachtgever hiervan ten minste één maand van op de hoogte alvorens de tariefwijziging in zal gaan. De Opdrachtgever heeft bij een tariefwijziging de mogelijkheid om de Overeenkomst stop te zetten met een opzegtermijn van één maand.

2.3.3 – Bij het aanpassen van de inhoud en/of het verlengen van de opdracht of wijzigingen in voor Slatman IT geldende wet- en regelgeving kan een tariefswijziging plaatsvinden. Deze tariefswijziging zal ten minste één maand voor ingang aangekondigd worden aan Opdrachtgever.

2.3.4 – Indien webhosting en domeinnamen via Slatman IT afgenomen worden, worden deze elk jaar automatisch verlengd en automatisch in rekening gebracht. De facturering hiervan zal twee maand voor vervallen plaatsvinden. In het geval van het niet verlengen van een domeinnaam kan deze in quarantaine raken, waarna hoge aanvullende kosten berekend kunnen worden om de domeinnaam terug te krijgen. Deze aanvullende kosten zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

2.3.5 – Betalingen dienen, tenzij anders aangegeven, binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden op het rekeningnummer aangegeven in de factuur.

2.3.6 – Onverwijld het vorige artikel is Slatman IT gerechtigd, in het geval de Overeenkomst één of meerdere duurcomponenten bevat, geen declaratie te sturen. De Opdrachtgever is gehouden aan het tijdige betaling van het verschuldigde bedrag aan Slatman IT.

2.3.7 – Indien Opdrachtgever tijdige betaling verzuimd, is deze naast het verschuldigde bedrag, verplicht tot volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten met inbegrip van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

2.4 – Verplichtingen Opdrachtgever

2.4.1 – Opdrachtgever draagt de zorg voor tijdige en juiste leveringen van benodigd materiaal, conform instructie door Slatman IT.

2.4.2 – Tenzij anders afgesproken, mag Slatman IT het resultaat van de Overeenkomst met Opdrachtgever gebruiken ter promotie van haar eigen bedrijfswerkzaamheden.

2.4.3 – Opdrachtgever dient wijzigingen in contactgegevens en contactpersonen tijdig door te geven.

2.4.4 – Opdrachtgever dient aan te geven wie (hoofd)verantwoordelijk is voor (gebruik van) het eindproduct of dienst die Slatman IT levert en daarnaast aangeven wie er (administratieve) toegang heeft tot het eindproduct.

3.1 – Uitvoering Overeenkomst

3.1.1 – Slatman IT zal zich te allen tijde inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren. Daarbij streeft zij naar een resultaat dat door de Opdrachtgever als goed en bruikbaar beschouwd wordt.

3.1.2 – Slatman IT stelt Opdrachtgever tijdig op de hoogte van belangrijke mijlpalen binnen een project, en houdt de Opdrachtgever ook op de hoogte van tussentijdse voortgang.

3.1.3 – Slatman IT zal, in het geval er een onderhoudscontract wordt overeengekomen, er naar streven werkzaamheden binnen 3 dagen uit te voeren. Indien dit niet direct haalbaar is, zal de Opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld worden.

3.1.4 – Slatman IT streeft ernaar haar diensten op zorgvuldige wijze aan te bieden, en neemt daarin ook back-ups en monitoring diensten op. Indien het technisch niet mogelijk is om het maken van een back-up (makkelijk) uit te voeren, zal hiervoor een apart onderhoudscontract opgesteld worden.

3.1.5 – In sommige gevallen werkt Slatman IT samen met partners om een beter eindresultaat te behalen. Slatman IT is gerechtigd om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3.1.6 – Indien gegevens benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst niet tijdig aan Slatman IT geleverd worden, is Slatman IT gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en, indien van toepassing, daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

3.1.7 – Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de Overeenkomst vallen worden beschouwd als meerwerk. Deze worden, tenzij anders overeengekomen, uitgevoerd en gefactureerd tegen het geldende uurtarief van Slatman IT.

3.1.8 – Indien er sprake is van een vooraf vastgestelde opdrachtduur en kosten, waaraan door onvoorziene omstandigheden niet kan worden voldaan, zal Slatman IT de Opdrachtgever op de hoogte stellen van mogelijke financiële consequenties van eventuele extra werkzaamheden of prestaties.

3.1.9 – Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste specificatie van op te leveren prestaties, inclusief benodigde materialen om deze prestaties te kunnen realiseren.

3.1.10 – Opdrachtgever staat er ten allen tijde voor in dat de geleverde materialen door Opdrachtgever gebruikt mogen worden. De Opdrachtgever dient dus over de correcte (gebruikers)licenties te beschikken.

3.2 – Duur en Beëindiging Overeenkomst

3.2.1 – In het algemeen wordt de Overeenkomst als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die overeengekomen waren, over en weer geleverd zijn.

3.2.1 – Wanneer een Dienst het periodiek verrichten van taken omvat, wordt de Overeenkomst daarvoor, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor ten minste twaalf maanden aangegaan. Deze Overeenkomst wordt zonder schriftelijke opzegging met een termijn van één maand telkens verlengd met een periode van twaalf maanden.

3.2.2 – Indien de Dienst, eventueel langdurige, ontwikkeling aan systemen omvat, wordt geacht dat de Opdrachtgever de Overeenkomst voor in de offerte opgegeven duur is aangegaan of totdat het eindproduct gerealiseerd is. Diensten die onder deze bepaling vallen kunnen en overeengekomen zijn in de Overeenkomst kunnen niet tijdig vervallen.

3.2.3 – Door Slatman IT opgegeven termijnen van (op)levering hebben altijd een indicatieve strekking. Slatman IT is verplicht reële indicatieve termijnen op te geven, maar kan daar niet expliciet aan gehouden worden, tenzij schriftelijk overeengekomen. Slatman IT is eerst in verzuim nadat Opdrachtgever deze schriftelijk in gebreke gesteld heeft.

3.2.4 – Slatman IT is gerechtigd de Overeenkomst per direct, schriftelijk, zonder verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling en zonder rechterlijke tussenkomst, gedeeltelijk of geheel te ontbinden of op te schorten, indien de Opdrachtgever om enige reden niet meer kan voldoen aan verplichtingen gesteld in deze Algemene Voorwaarden, inclusief faillissement en andere genoemde verplichtingen.

3.2.5 – Indien de Overeenkomst wordt ontbonden is Slatman IT gerechtigd vorderingen op Opdrachtgever per direct op te eisen.

3.2.6 – Indien de ontbinding van de Overeenkomst toegerekend kan worden aan de Opdrachtgever, is Slatman IT gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade.

3.2.7 – Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zal Slatman IT zich inzetten voor het netjes overdragen van zaken verbonden aan die Overeenkomst, waaronder, maar niet uitsluitend, domeinnamen, webhosting en inhoud van websites en databases.

3.2.8 – Bij ontbinding van de Overeenkomst zal Slatman IT, na de beëindiging zoals genoemd in het voorgaande artikel, bijbehorende gegevens vernietigen.

4.1 – Oplevering

4.1.1 – Na oplevering komen de geleverde prestaties in principe voor risico van de Opdrachtgever.

4.1.2 – Van Artikel 4.1.1 kan worden afgeweken indien hierover afspraken worden gemaakt in bijvoorbeeld een onderhoudscontract.

4.2 – Intellectueel Eigendom

4.2.1 – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, liggen en blijven octrooi-, auteurs- en modelrecht bij Slatman IT. Indien het verkrijgen van een dergelijk recht slechts haalbaar is door een depot of registratie, dan is enkel Slatman IT daarvoor bevoegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2.2 – De door Slatman IT bij de uitvoering van de Overeenkomst geproduceerde programmatuur en/of ontwerpen blijven eigendom van of komen toe aan Slatman IT.

4.2.3 – Bij het beëindigen van de Overeenkomst blijft Artikel 4.2.2. van kracht, maar Opdrachtgever kan gebruik blijven maken van opgeleverde eindproducten. Bij wijzigingen aan deze eindproducten dien de desbetreffende licentie(s) van Slatman IT behouden te worden.

4.2.4 – Slatman IT maakt bij het leveren van Diensten en Producten regelmatig gebruik van reeds bestaande systemen waarop verschillende (gebruikers)licenties van toepassing zijn. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid voor correcte naleving van de desbetreffende (gebruikers)licenties bij de Opdrachtgever. Slatman IT stelt Opdrachtgever op de hoogt van geldende (gebruikers)licenties.

4.2.5 – Het is niet toegestaan dat de Opdrachtgever ontwikkelde werken op enige wijze (door)verkoopt, verhuurt of op enig andere wijze aan een derde partij ter beschikking stelt.

4.2.6 – Artikel 4.2.5 geldt ook in het geval de genoemde derde partij enkel in opdracht van Opdrachtgever toegang krijgt tot de ontwikkelde werken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 – Aansprakelijkheid

4.3.1 – Met uitzondering van opzet of grove schuld is Slatman IT niet aansprakelijk voor indirecte schade.

4.3.2 – De aansprakelijkheid van Slatman IT zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen twaalf maanden.

4.3.3 – Slatman IT is niet aansprakelijk voor schade, van welk soort aard dan ook, als gevolg van het aannemen van onjuist aangeleverde informatie door Opdrachtgever of derde partijen, tenzij enige onvolkomenheid in deze informatie bekend zou moeten zijn bij Slatman IT.

4.3.4 – Slatman IT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Slatman IT ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever.

4.3.5 – Slatman IT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dienstverlening geleverd door derde partijen, zoals bij de domeinnaam registrant, hosting partij of andere diensten.

4.3.6 – Slatman IT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van Internet criminaliteit. Wel zal Slatman IT zich inzetten voor het vroeg constateren van mogelijk misbruik en voor een voldoende veiligheidsniveau van de website.

4.3.7 – Om het in Artikel 4.3.6 genoemde misbruik tegen te gaan kan een onderhoudscontract afgesloten worden. Het afnemen van een onderhoudscontract biedt extra zekerheid, maar levert echter geen garantie dat een Opdrachtgever nooit getroffen zal worden door misbruik.

5.1 – Toepasselijk Recht

5.1.1 – Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

5.1.2 – Geschillen die niet in den minne kunnen worden geschikt, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Slatman IT gevestigd is, worden voorgelegd.

5.2 – Overig

5.2.1 – Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt verklaard, zullen overige bepalingen van kracht blijven. Slatman IT en Opdrachtgever treden in overleg om nieuwe bepalingen op te stellen.

5.2.2 – Communicatie opgeslagen door Slatman IT, ontvangen in welke vorm dan ook, geldt als authentiek en geldend bewijs, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

5.2.3 – In de huidige digitale wereld verstaat Slatman IT onder schriftelijk ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit voldoende vaststaat.

5.2.4 – Slatman IT behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden of deze aan te vullen. De eventuele wijzigingen gelden ook voor lopende Overeenkomsten. Eventuele wijzigingen zijn onderhevig aan een ingangstermijn van een maand, waarbinnen Opdrachtgevers de Overeenkomst kunnen ontbinden.